คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้าในตำบล ( 5 )
4.85%
ประปาในตำบล ( 21 )
20.39%
ถนนหนทาง ( 14 )
13.59%
การบริการของ อบต. ( 18 )
17.48%
สาธารณสุข ( 8 )
7.77%
การศึกษาและการเรียนรู้ ( 37 )
35.92%