หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไก่เถื่อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นายปิยวัฒน์ วิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ชีวิตวิถีใหม่ มีวินัย ร่วมใจ ล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัย เว้นระยะห่าง ให้เป็นนิสัย ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด 19

โครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรร [ 4 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 28 


มอบเก้าอี้สุขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 30 


อบต.วังไก่เถื่อน ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ ผ [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 37 


รวมพลังปกป้องสถาบันฯ ถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 46 


ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 มอบเก้าอี้สุขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอาย [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 31 


เข้าร่วมสัมมนา โครงการศักยภาพบุคลากรและการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำ [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 43 


การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดอนกระโดน หมู่ที่ 3 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จ [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 46 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลวังไก่เถื่อน ทั้ง 11 หมู่ [ 2 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 31 


มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 29 


ส่งมอบทรายอะเบท รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก อันตรายใกล้ตัว [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 23 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนประชุมสมาชิกสภาคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนองค์กา [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 28 


ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในการช่วยเ [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 61 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้ [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 62 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 59 


ประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 11 [ 4 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 52 

 
 


 
 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
    
 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับ
 
เสริมสร้าง สุขภาพ อนามัย ชุมชน
 
สงเคราะห์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
การเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
 
 

 

การบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี
    
 
การพัฒนาขีดสมรรถภาพและความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    
 
ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค / บริโภค / ระบบประปา
 
การขยายติดตั้ง ซ่อมระบบไฟฟ้า
 
 
 

 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
    
 
การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    
 
ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีในตำบล
 
จัดงานเพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 
พัฒนาชุมชนให้เป็นตำบลน่ามอง น่าอยู่
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
    
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การรวมกลุ่ม การให้ความรู้
 
ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
มีการส่งเสริม ชุมชนและครอบครัวในการพึ่งตนเอง
 
ส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้
 
สายตรงนายก
โทร : 056-451837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
จำนวนผู้เข้าชม 15,127,557 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10