หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     


สถานที่ติดต่อ :    องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
  หมู่ที่ 4 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5645-1837
  โทรสาร : 0-5645-1837
 
  คำขอข้อมูลข่าวสาร  
  แบบขอรับการสงเคราะห์  
  หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์  
  แบบขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้านพืช  
  แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย
 
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
  บันทึกคำร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒  
  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  
  คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
  หนังสือพินัยกรรม  
  แบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น  
  แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  
  หนังสือมอบอำนาจ  
  คู่มือการขอรับเบี้ยความพิการ  
  คู่มือการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี