หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ในส่วนของปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
  ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 09.28 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 4 ท่าน