หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัที่ 3 ครั้งที่ 2  
 

เรียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน และพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
    ด้วยประธานสภาองค์การบริหาสวนตำบลวังไก่เถื่อนได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 10.18 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 24 ท่าน