หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.256 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน แล้ว
     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 (4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1wuv4zxkJnIn2XqHUryHFP5S4wzfvU2tL/view?usp=sharing

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 14.02 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 52 ท่าน