ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
การมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนที่ 529/2561  
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนที่ 529/2561
เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 15.22 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 52 ท่าน