หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นายปิยวัฒน์ วิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ชีวิตวิถีใหม่ มีวินัย ร่วมใจ ล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัย เว้นระยะห่าง ให้เป็นนิสัย ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด 19 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
 

 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
เปิดให้บริการ Line Chatbot [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
คำแถลงนโยบายของ นายปิยวัฒน์ วิมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ที่แถลงต่ [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
นายปิยวัฒน์ วิมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์กา [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ว [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
นายปิยวัฒน์ วิมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เข้าสักการะองค์พระพุทธรู [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่ว [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
คำสั่งอำเภอหันคา แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 27 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 27 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
คู่มือระเบียบ กฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่ [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศอำเภอหันคา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ครั้งแรก [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ครั้งแรก [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 17 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท [ 9 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนมะม่วงเป็นการชั่วคราวแ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่องปริ้นเตอ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในสำนักงานเทศบาล หมู่ที่1 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.โพงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 104 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการตัดหญ้าและทำการเปลี่ยนปั้ม [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.ธรรมามูล การบำรุงและดูแลรักษารถเก็บขยะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 

วัดวิจิตรรังสรรค์
   
 
 
 
อยากรวย เชิญทางนี้ (21 ต.ค. 2564)    อ่าน 148  ตอบ 0  
เตือนบุคคลอันตราย (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 2325  ตอบ 3  
ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 553  ตอบ 2  
ติดตามโครงการก่อสร้างถนน ม7 วังไก่เถื่อน (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 370  ตอบ 2  
น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 1437  ตอบ 5  
รายชื่อสงเคราะห์บุตร (21 ม.ค. 2563)    อ่าน 618  ตอบ 4  
ขอบคุณ จนท. ของ อบต. (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 1035  ตอบ 0  
อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 1746  ตอบ 1  
น้ำประปาหมู่ 3 วังไก่เถื่อน ดำมากใช้น้ำคลองดีกว่ามั้ง นานมากดำตลอด (30 ก.ค. 2559)    อ่าน 946  ตอบ 0  
ขอโอนย้าย (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1171  ตอบ 1  
นี่หรือบุคคลที่ท่านเลือกมาเป็นผู้นำตำบลโดยมีคะแนนเป็นอันดับ 2.... (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 2290  ตอบ 1  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 2057  ตอบ 7  
น้ำประปาหมู่ 3 ดำมาก ขุ่นมาก หลายปีเเล้วนะคะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 1576  ตอบ 0  
รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1459  ตอบ 0  
ที่นี่ก็ถามได้ครับ.........ได้คำตอบเร็วกว่า (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 1704  ตอบ 0  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ( [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. เดือน พ.ย.64 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน งวดที่ 12/2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบขวาและวัชพืช [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
กำหนดจัดโครงการอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
กำหนดจัดโครงการอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 35 

กระเช้าเถาวัลย์แดง
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านห้วยตาสี หมู่ที่ 6 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองบึงระหารใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองปลาแปบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองวังกระชาย หมู่ที่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  ถนนหนทาง
  การบริการของ อบต.
  สาธารณสุข
  การศึกษาและการเรียนรู้
 


 เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2553
สายตรงนายก
โทร : 081-852-0020
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
จำนวนผู้เข้าชม 9,468,318 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
One Stop Service
ชำระค่าขยะออนไลน์