หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นางชัญญาภัค กาญจนวิกัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
 

 
 
 
 
การจ่ายเงินสงเคาระห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก\\\" ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนด [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศสภาการบริหารส่วนตำวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบ [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
การสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนั [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
แนวทางการเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563 ในเขตชลประทาน [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังไก่เถื่อน [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ทต.บ้านกล้วย การร่วมมือกันช่วยเหลือและมอบของใช้ให้แก่ผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน ณ. บริเวณหมู่ 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สามง่ามพัฒนา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วั [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก เทศบาลตำบลโพนางดำออก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังตะเคียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังตะเคียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่พัฒนา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไร่พัฒนา สมาชิกสภาอบต.ไร่พัฒนาและกรรมการตรวจงานจ้างร่วมดูการทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 

วัดวิจิตรรังสรรค์
   
 
 
 
รายชื่อสงเคราะห์บุตร (21 ม.ค. 2563)    อ่าน 111  ตอบ 4  
สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 237  ตอบ 0  
ขอบคุณ จนท. ของ อบต. (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 383  ตอบ 0  
อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 1007  ตอบ 1  
น้ำประปาหมู่ 3 วังไก่เถื่อน ดำมากใช้น้ำคลองดีกว่ามั้ง นานมากดำตลอด (30 ก.ค. 2559)    อ่าน 585  ตอบ 0  
ขอโอนย้าย (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 609  ตอบ 1  
นี่หรือบุคคลที่ท่านเลือกมาเป็นผู้นำตำบลโดยมีคะแนนเป็นอันดับ 2.... (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 1534  ตอบ 1  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 1435  ตอบ 7  
น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (4 พ.ค. 2558)    อ่าน 816  ตอบ 3  
น้ำประปาหมู่ 3 ดำมาก ขุ่นมาก หลายปีเเล้วนะคะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 981  ตอบ 0  
รับโอน ย้าย นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 905  ตอบ 0  
ที่นี่ก็ถามได้ครับ.........ได้คำตอบเร็วกว่า (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 1248  ตอบ 0  
ฝากด้วยครับ (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 1245  ตอบ 3  
บึงละหารบัว ต.วังไก่เถื่อน (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 1475  ตอบ 1  
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์โครง (13 พ.ย. 2556)    อ่าน 1878  ตอบ 0  
การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้า [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ประกาศคณะกรรมการนโนบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี เดือน เม.ย.63 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินฯ (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 

กระเช้าเถาวัลย์แดง
   
 
 
 
   
   
   
   

ประกาศจากระบบ e-GP


ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จากคันคลองส่งน้ำถึง ถนนสา [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรื้อถนนคอนกรีตพร้อมปรับปรุงลาดยางแอสฟัส [ 5 มิ.ย. 2563 ]

 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  ถนนหนทาง
  การบริการของ อบต.
  สาธารณสุข
  การศึกษาและการเรียนรู้
 


 เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2553
สายตรงนายก
โทร : 0-564-51837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
จำนวนผู้เข้าชม 2,676,468 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10