ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา    การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
      “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ   “วันเด็กแห่งชาติ”  ดังกล่าว จึงร่วมกับ   กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน    โรงเรียนในพื้นที่      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังไก่เถื่อน  ภาคราชการและภาคเอกชน  ในพื้นที่ตำบลวังไก่เถื่อน  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 15.34 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 1492 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย