ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจักรยาน ลดภาวะโลกร้อน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การเล่นหรือการเคลื่อนไหวทางร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง     จะส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพที่ดีและมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรง      การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกัน (ลดความเสี่ยง) โรคหัวใจและหลอดเลือด จะต้องออกกำลังกายด้วยความแรงระดับที่หนัก หรือปานกลางค่อนข้างหนักจะทำให้การสูบฉีดภายในแรงขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น ก็เพียงพอต่อการป้องกันโรค ซึ่งการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
               หมู่ที่ 7 บ้านควายเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หลากหลาย   จึงมีปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมายที่จะต้องได้รับการแก้ไข   ชมรมจักรยานสร้างสุขภาพ  ได้เล็งเห็นว่า  การออกกำลังกายด้วยตนเองนั้น  สามารถเป็นการสนับสนุนการดูแลตนเองเป็นอย่างดี   เช่น   การปั่นจักรยานซึ่งเป็นพาหนะที่ประชาชนในที่เป็นเจ้าของเป็นส่วนมาก   ดังนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง  แข็งแรง  ศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง   และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาร่วมกันดูแลสุขภาพของตนเอง  น่าจะมีการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นในระดับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนมิให้เจ็บป่วย และยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ชีวิตในชุมชนและสังคมให้มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการเจ็บป่วยลดลงและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพในระยะยาวต่อไป     จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว    ชมรมจักรยานสร้างสุขภาพ  หมู่ที่ 7 บ้านควายจึงได้เสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2555 เวลา 15.24 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 1535 ท่าน