ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
รายละเอียดคลิกด้านบนครับ
 
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๘ และข้อ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการ        การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน         ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕    เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕    จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง    ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลวังไก่เถื่อน  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  ดังต่อไปนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2555 เวลา 12.48 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 1159 ท่าน